Prominente Planeten   Tierkreiszeichenbesetzung        
Erkrankung   Sonne Mond Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto Aspekte Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jungfrau Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische Progressionen      
                                                         
Abscess           p a       a a                           Mars, Neptun      
Accident           p    p p   p                           Mars to Saturn, Uranus, Pluto      
Acidosis             p (a)0 p (a)                                 Venus, Mars      
Acne         a                                              
Adenoids                         a           a a         Venus, Mars      
Adhesions             p (a)                                   Saturn      
Alcoholism           p (a)       p (a)   Mars to Moon                                
Amnesia     p (a) p (a)                                         Merkur, Moon, Neptun, Pluto      
Anemia               p (a)   p (a)                             Mars, Saturn, Neptun      
Appendicitis           p (a)     p (a)                               Mars, Uranus      
Artheriosclerosis             p (a)   p (a) p(a) p(a)                           Uranus, Neptune, Pluto      
Arthritis               p(a) p (a)                               Saturn      
Asthma       p(a)         p (a) p(a) p(a)       a                   Merkur oder Planet in Gemini      
Athrophy               p(a)                                 Saturn      
Autointoxication           p(a)   p(a)                                 Mars      
Bed Wetting                 p (a)                   a a         Uranus, Planetin Waage, Skorpion      
Biliousness     a       p(a)                 a                 Jupiter, Saturn, Mond      
Bladder Trouble           a         a                 a         Skorpion, Mars, Pluto      
Bleeding               p a   p a                             Mars, Saturn, Neptun      
Blindness     p(a)     a       (a) cataract                             Mars      
Blood poison           a       a a                           Mars, Neptun, Pluto      
Bowle Trouble       (a)                           a             Merkur, Jungfrau      
Brain Fever       (a)   p a             a                       Merkur, Wideer, Mars      
Brain water on     a(p) a         a       a Uranus                       Merkur oder Planet in Widder      
Bright´s disease         a a                         a a         Venus oder Mars      
Bronchitis       a Zwilling hoch sensitiv         Uranus oder Neptun, Pluto in Zwillinge                               Mars oder Merkur in Zwillinge oder angegriffen      
Bunions                   p(a)                           a Fische oder Neptun angegriffen      
Burns           a   p p                               Mars involviert  bei Angriff      
Cancer     p(a)       p(a) p(a)   p(a)                             Saturn, Jupiter      
Carbuncle           p a                                   Mars involviert        
Cataract     a     p(a)       a                             Mars, Neptun  involviert      
Catarrh             a   p p p                           Ur, Ne, Plu involvieret, und oder Jupiter      
Cerebral Hemorrhage           a     p       a                       Uranus, Mars involviert      
Childbirth Troubles angegriffener Planet in Haus 5 oder Herrscher von 5 angegriffen                                               Angriff des Herrschers von Haus 5      
Chicken-Pox           a                                     Mars angegriffen      
Cholera Asiatice       a   p                       a             Jungfrau, Merkur Mars involviert      
Cold-Common negative Planeten prominent oder negativer Planet angegriffen                                               Mars oder Saturn involviert      
Colic       a                           a             Jungfrau oder Merkur      
Colitis           a                           a         Skorpion Mars involviert      
Color Blindness     p a             a                                    
Constipation       Aspekt       p oder Aspekt                   Saturn             Saturn      
Convulsions       p a   p     p p p                           Mars, Merkur      
Coronary Thrombosis   a     a   a     p a p a           a               Löwe, Sonne, Venus, Jupiter, Pluto, Neptun, Mars      
Cyst             a                         Jupiter angegriffen oder ander Wasserzeichen         Jupiter angegriffen      
Deafness     a         a                                 Saturn      
Dementia Praecox negative Planeten angegriffen   a a                                         Merkur Mond      
Dengue Fever         p a p a                                     Mars, Jupiter      
Dermatitis         a       a a a                           Venus zu Aspekten der Planeten der höhere Oktave      
Diabetes Mellitus             p a p a                                 Jupiter Saturn      
Diphteria negative Planeten prominent                          a                     Mars, Merkur      
Dropsy     p a                                           Mond, Sonne      
                                                         
                                                         
  Prominente Planeten   Tierkreiszeichenbesetzung        
Erkrankung   Sonne Mond Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto Aspekte Widder Stier Zwillinge Krebs Löwe Jungfrau Waage Skorpion Schütze Steinbock Wassermann Fische Progressionen      
                                                         
                                                         
Duodenum Trouble       a                           a             Jungfrau, Merkur      
Ear Trouble     a         p a                                 Saturn      
Eczema         p a       p a p a p a                           Ur, Ne, Pl, Venus      
Empyema       a           a a       a                   Pluto, Neptun      
Epilepsy         a a                                     Mars, Venus      
Erysipelas         p a       p p p                           Mars, Venus, Ur, Ne, Pl      
Exophthalmic Goiter   a             a                               So, Ur      
Eye Trouble     a     a                                     Mars      
Fainting   a               a a           a               Sonne, Löwe, Neptun, Pluto      
Fatty Tumor             p a                                   Jupiter, Sonne      
Female Trouble         a                           a a         Venus, Mars      
Fibrous Tumor   p a     a a                           x         Saturn      
Foot Trouble                   p                           a Fische, Neptun      
Fungus Growth                   p a                             Neptun      
Gall Blader Trouble           p a                                     Mars      
Gallstone           p a   p a                                 Mars, Saturn      
Gangrene negative Planeten       p a p a                                     Mars, Pluto, Neptun , Saturn      
Gastritis     a     a                   a                 Mars      
Gastric Ulcer             a   a a a                           Ur, Ne, Plu, Krebs, Jupiter und Aspekt mit Mars      
Goiter   a     a                 a                     Venus, Sonne, Stier      
Gonorrhea         a a                                     Venus, Mars      
Hay Fever       a         p p p                           Merkur      
Headache                         p                       Mars, Widder      
Heart Palpitation   a                             a               Sonne, Löwe      
Heart Trouble   a                             a               Sonne, Löwe      
Hemorrhoid         a a                                     Mars, Venus      
Hernia           a                       a a a         Mars      
High Blood Pressure   a       a   a                                 Sonne, Mars      
Hives         a       a a a                           Venus, Ur, Ne, Pl      
Impetigo         a a                                     Ma, Venus,      
Indigestion     a a                       a   a             Krebs, Jungfrau, Mond, Merkur      
Infantile Paralysis           p   p p                               Mars, Sonne, Uranus, Saturn      
Infection           a a                                     Mars      
Influenza       p   p       p                             Mars, Merkur, Neptun      
Insanity     a a                                         Merkur, Mond      
Itching         p a       a a a                           Venus, Ur, Ne, Pl      
Jaudice           a p a p a                                 Mars, Jupiter, Saturn      
Kidney Trouble         a a                         a a         Waage, Skorpion, Venus, Mars      
Kidney Stone         a a   p                     a a         Waage, Skorpion,, Venus, Mars, Saturn      
Laryngitis         a                 a                     Stier, Venus, Mars      
Leprosy               p a p a                               Mars, Neptun, Saturn      
Leukemia           p a   p a   p a                             Saturn, Neptun      
Lever Trouble             p a                                   Jupiter      
Low Blood Pressure   p a           p a                                 Sonne, Saturn      
Lumbargo         a a   a                     a           Waage, Venus, Mars, Saturn      
Malaria           p a   p a   p a p a                           Mars, Neptun, Saturn, Pluto      
Mastoid Trouble     a         a                                 Saturn, Mond      
Measles           p   p   p p                           Mars, Saturn,  Neptun, Pluto      
Menopause Trouble         a                                       Venus      
Miscarriage Übeltäter im 5. Haus oder H.v.5 a       a a                                     Aspekt zu Herrscher von 5.      
Mumps           p   p   p p                           Mars, Saturn, Neptun, Pluto      
Nervous Breakdown       a         a a a                           Merkur, Ur, Ne, Pluto      
Nervousness       a         a                               Merkur, Ur, Ne, Pluto      
Neuralgia       a         a                               Merkur, Uranus      
Neurasthenia       a         a                               Merkur, Uranus, Neptun, Pluto      
Neuritis       a   a     a                               Merkur, Uranus      
Neurodermatitis       a         a a a                           Merkur, Uranus, Neptun, Pluto      
Obesity     p a       p a                                   Jupiter, Mond      
Obsession     p a             p a p a                           Mond, Neptun, Pluto      
Operation           p a                                     Mars, Herrscher von 1. Haus, 6 Haus, 12 Haus      
Osteomyelitis           p a   p a                                 Mars, Saturn      
Ovary Trouble         a                                       Venus      
Paralysis                 p a                               Uranus      
Pellagra               a                                 Saturn, Neptun, Pluto      
Peritonitis       a                           a             Maars, Merkur, Saturn, Jungfrau      
Pleurisy       a   a                 a                   Merkur, Zwillinge, Mars      
Pituitary Deficiency (Posterior)     p a                                           Mond      
Pneumonia   a a         a   a a                           Mars, Saturn, Npetun, Pluto, Venus, Merkur Zwillinge      
Poisoning                   p a                             Neptun      
Prostate Trouble           a         a                 a         Mars, Pluto, Skorpion      
Psoriasis         a       a a a                           Venus, Ur, Ne, Pl      
Pyloric Trouble       a                           a             Merkur, Jungfrau      
Rheumatism           a   a                                 Mars, Saturn      
Rheumatic Fever           a   a                                 Mars, Saturn      
Rhinitis           a a   a a a                           Mars, Jupiter, Uranus, Neptun, Pluto      
Rickets               a p p p                           Saturn, Ur, Ne Pluto      
Ringworm         a a                                     Mars, Venus      
Scabies         a a                                     Mars, Venus      
Scarlet Fever       p a p a p a                                     Merkur, Venus, Mars      
Sciatica       a     a   a                               Merkur, Uranus, Jupiter      
Shingles (Herbes Zoster)       a a       a a a                           Ur, Ne, Pluto      
Sinus Trouble (Nasal)             a a         a             a         Jupiter, Saturn, Widder, Skorpion, Ur, Ne, Pl      
Sleeping Sickness                   p a                             Neptun, Mars      
Small Pox         p a p a                                     Mars, Venus      
Spinal Curvature   a           a                 a               Löwe, Sonne      
Spinal Meningitis   a       a             a                       Sonn, Ur, Ne, Pl, Mars, Widder      
Spleen Trouble   a           a                                 Sonne, Saturn      
Sprain           p a                                     Mars      
St. Vitus´Dance       a         a                               Merkur, Uranus      
Stuttering       a         a                               Merkur, Uranus      
Suicide 12. Haus, Herr 12. Haus angegr.         a                                     12. Haus Herr      
Sunstroke (Heartstroke)     p a             p a     a                       Sonne, Mars      
Thrombosis         a   a p a   p a                             Venus, Jupiter, Pluto, Neptun,  Saturn, Mars      
Tick Fever           p a       p a                             Mars, Neptun      
Tonsil Trouble               p a   p a p a     a                     Mars. Pluto, Neptun, Venus      
Tooth Trouble               a p p p                           Saturn, Merkur, Ur, Ne, Pl      
Trench Mouth           p a   p a                                 Saturn, Mars      
Tuberculosis0000             p a p a   p a p a                           Jupiter, Neptun, Saturn      
Tumor (Benign)     p a       p a p a   p a                             Jupiter, Saturn      
Typhoid Fever           p a   p a   p a p a             a             Mars, Merkur, Pluto      
Ulcer           p a   p a   p a p a                           Mars, Uranus, Saturn, Neptun, Pluto      
Undulant Fever     p a     p a                                     Mars, Mond      
Uterus Trouble     a   a a                           a         Venus, Mars,Mond, Skorpion      
Varicose Veins         a                                       Venus, Mars      
Whooping Cough       p a       p a   p a p a       a                   Mars, Merkur, Zwillinge, Saturn, Neptun, Pluto      
Yellow Fever           p a   p a   p a p a                           Mars, Saturn, Neptun, Pluto